Farbstoff-Konzentrat

Mahagoni, für UV-AC-Walzgrund / 1 kg

Artikelnummer:9033211

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 1

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H411
   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

© by adler-lacke.com