Lignovit Ultramatt

RAL1001 Beige / 4 l

Artikelnummer:534600100104

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • W
Speciale eigenschappen
 • Geeignet für nicht maßhaltige Bauteile
 • UV-Beständigkeit
 • Sehr gut
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 4,56

Kleurbaar
Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • P261
   Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P273
   Voorkom lozing in het milieu.
  • P280
   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P501
   Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
Toepassingsgebied
  • Außenbereich
Reiniging gereedschap
Nazorg oppervlak

© by adler-lacke.com