Aduro Isofin G05

Naturmatt / 4 kg

Artikelnummer:265200010504

Basis van het systeem
  • L
Speciale eigenschappen
 • Schweiß- und Speichelecht
Netto Gewicht in kg
 • 4

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH208
   Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H225
   Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318
   Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • P210
   Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P261
   Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P273
   Voorkom lozing in het milieu.
  • P280
   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P310
   Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
  • P501
   Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
Toepassingsgebied
  • Innenbereich
Menging

© by adler-lacke.com