Aduro MDF-4in1 G50

Basisblau / 3 kg

Artikelnummer:220504091903

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • L
Speciale eigenschappen
 • Kinderspielzeug geeignet
 • Schweiß- und Speichelecht
 • Rasche Trocknung
 • A+ Emission von flüchtigen Schadstoffen
Netto Gewicht in kg
 • 3

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H225
   Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • P210
   Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P261
   Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P312
   Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
  • P501
   Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
Toepassingsgebied
  • Innenbereich
Menging
 • 10 product_label_mixingArticle Aduro MDF-4in1 G50

 • 1 product_label_mixingHardener

 • © ADLER
  PUR-Härter Artikel tonen
 • product_label_potTime:8 unit.h

Verdünnung
Reiniging gereedschap
Nazorg oppervlak
Beschrijving Grootte Bestandstype
Normen

© by adler-lacke.com