Aquafix Blue-Patina

500 ml

Artikelnummer:813900021012

Basis van het systeem
  • W
Speciale eigenschappen
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 0,522

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H314
   Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H410
   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • P260
   Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P273
   Voorkom lozing in het milieu.
  • P280
   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P310
   Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
  • P391
   Gelekte/gemorste stof opruimen.
  • P501
   Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
Toepassingsgebied
  • Innenbereich
Reiniging gereedschap

Normen

© by adler-lacke.com