Innolux Floor Decklack G10

25 kg

Artikelnummer:276600011025

Basis van het systeem
  • L
Speciale eigenschappen
 • A+ Emission von flüchtigen Schadstoffen
 • Schweiß- und Speichelecht
 • Schwermetallfrei
Netto Gewicht in kg
 • 25

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335
   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H411
   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • P261
   Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P273
   Voorkom lozing in het milieu.
  • P280
   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P312
   Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
  • P391
   Gelekte/gemorste stof opruimen.
  • P501
   Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
Toepassingsgebied
  • Innenbereich
Verdünnung
Reiniging gereedschap
Nazorg oppervlak
Normen

© by adler-lacke.com