Innolux Spachtel

Schwarz / 20 kg

Artikelnummer:271205304420

Basis van het systeem
  • L
Speciale eigenschappen
 • A+ Emission von flüchtigen Schadstoffen
Netto Gewicht in kg
 • 20

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H411
   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Toepassingsgebied
  • Innenbereich
Reiniging gereedschap
Normen

© by adler-lacke.com