PUR-Strong G10

Stumpfmatt / 4 kg

Artikelnummer:2630104

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • L
Speciale eigenschappen
 • Sehr gute Lichtechtheit
Netto Gewicht in kg
 • 4

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H225
   Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Toepassingsgebied
  • Innenbereich
Menging
Verdünnung
Reiniging gereedschap
Nazorg oppervlak
Normen

© by adler-lacke.com