Grilith Holzkitt

Eiche / 3 kg

Artikelnummer:5097403

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • Klaar voor gebruik
Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH212
   Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen.
  • H228
   Ontvlambare vaste stof.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

© by adler-lacke.com