KH-Spritzverdünnung

1 l

Artikelnummer:8036711

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 0.8185

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • H225
   Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H304
   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H318
   Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

© by adler-lacke.com