Epoxi-Härter

120 g

Artikelnummer:8231391

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • Goede Weersbestendigheid
Netto Gewicht in kg
 • 0.115

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318
   Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H335
   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H373
   Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

© by adler-lacke.com