Hier vindt u de verkoop- en leveringsvoorwaarden van ADLER-Werk, Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co, Bergwerkstrasse 22, A-6130 Schwaz.

1. ALGEMEEN

1.1 Geldigheid van de voorwaarden
De verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden, voor zover er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, voor al onze leveringen en prestaties. Zij gelden niet in rechtsbetrekkingen met consumenten. Deze voorwaarden worden expliciet erkend door opdrachtgever door het verstrekken van de opdracht. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden, ook indien deze niet tegenstrijdig zijn, niet erkend, behalve indien zij door ADLER Benelux BV resp. de ADLER-vestiging schriftelijk worden bevestigd. Indien opdrachtgever reeds bekend is met onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, gelden zij ook zonder nieuwe kennisgeving voor toekomstige transacties. Nevenafspraken zijn alleen geldig indien zij schriftelijk worden bevestigd.

1.2 Aanbiedingen
Onze aanbiedingen zijn niet-bindend en vrijblijvend. Orders zijn voor ons alleen bindend indien zij schriftelijk worden bevestigd of door toezending van de goederen en factuur worden nagekomen. Kennelijke vergissingen in aanbiedingen, opdrachtbevestigingen of facturen kunnen door ons gecorrigeerd worden. Wettige aanspraken op grond van abusievelijk verstrekte informatie, die kennelijk in strijd is met onze overige verkoopdocumentatie, wijzen wij af. Annulering resp. stornering van opdrachten is alleen toegestaan met onze schriftelijke toestemming.

2. LEVERING

2.1 Levertijd en te leveren hoeveelheid
worden bepaald door de contractuele afspraken. Niet te voorziene omstandigheden, die buiten onze macht liggen, met name gevallen van overmacht, staking etc. verlengen de levertijd dienovereenkomstig. Deelleveringen zijn toegestaan.
n geval van maatwerk kunnen de overeengekomen te leveren hoeveelheden gering (tot 10 %) over- of onderschreden worden. Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, nimmer recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Schadevergoedingsaanspraken van opdrachtgever zijn echter altijd beperkt tot maximaal de hoogte van de factuurwaarde van de hoeveelheid goederen die niet tijdig geleverd is. De leveringstermijn is nagekomen, indien de te leveren goederen op het moment van het verstrijken daarvan de vestiging hebben verlaten, of de verzendbaarheid is medegedeeld. Wij hebben voorts aan onze leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan opdrachtgever aan te bieden. Wij zijn gerechtigd om terug te treden uit de overeenkomst in het geval van niet te voorziene omstandigheden, die buiten onze macht liggen, met name gevallen van overmacht, staking etc. die een onmogelijkheid om te leveren tot gevolg hebben. Schadevergoedingsaanspraken van opdrachtgever vanwege dergelijke gevallen zijn uitgesloten.

2.2 Leverings- en transportkosten, risico-overgang
Plaats en route van verzending worden door ADLER Deutschland GmbH gekozen. Indien mogelijk wordt rekening gehouden met wensen van opdrachtgever, de hieruit voortvloeiende kosten zijn voor diens rekening. Levering in de Benelux vindt in beginsel plaats per vrachtwagen, post of expeditie. Meerkosten voor expresvracht en porto zijn voor rekening van opdrachtgever. Indien geen separate afspraken zijn gemaakt vindt ‘franco levering’ resp. ‘vrachtvrij inclusief verzekering tot’ (CIP “adres opdrachtgever“ conform Incoterms) alleen plaats bij een minimumorder van 100 kg (liter) resp. vanaf EUR 200,- goederenwaarde. Levering vindt plaats voor risico van opdrachtgever. Bij kleinere bestelhoeveelheden zijn de verzendkosten voor rekening van opdrachtgever. Het risico gaat op het moment van verzending definitie over naar opdrachtgever. Indien deze de goederen niet binnen de overeengekomen termijn in ontvangst neemt of indien de verzending door een aan opdrachtgever te wijten omstandigheid niet kan plaatsvinden, gaat het risico toch definitief over naar opdrachtgever.

3. BETALING

3.1 Prijsberekening
Prijsberekening vindt plaats overeenkomstig de verzonden hoeveelheid. Alle naast artikel 2.2. gemaakte extra kosten, die in verband met de levering van de goederen of het verrichten van de tegenprestatie ontstaan, zijn voor rekening van opdrachtgever. Wij behouden ons prijswijzigingen voor, ook na totstandkoming van de overeenkomst. Bij een prijsverhoging is opdrachtgever gerechtigd om binnen 14 dagen na mededeling van de prijsverhoging terug te treden van het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst.

3.2 Betalingscondities
Vanaf de factuurdatum moeten onze facturen binnen 8 dagen met een korting contant van 2 % of binnen 30 dagen netto worden betaald. Afwijkende betalingstermijnen zijn alleen geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd. Bij nieuwe klanten voeren wij opdrachten alleen uit bij vooruitbetaling of rembourszending. Dit geldt totdat de nieuwe klant schriftelijk wordt medegedeeld dat ook hij volgens bovengenoemde betalingscondities mag handelen. Een aftrek volgens korting contant is niet toegestaan indien oudere opeisbare facturen op de vervaldatum niet betaald zijn of de vereffening van de factuur via een retourboeking plaatsvindt. Bij betalingsachterstand worden vanaf 30 dagen na factuurdatum contractuele rente van 1% per (gedeelte van een) maand alsmede alle door ons gemaakte en te maken incassokosten met een minimum van € 250,00 per geval in rekening gebracht.

3.3 Emballage
Wegwerpverpakkingen worden niet teruggenomen. Omdat de ADLER-producten geïntegreerd zijn in een allesomvattend afvalverwerkingssysteem, kunnen wegwerpverpakkingen die van restanten zijn ontdaan via dit systeem verwijderd worden. Alleen de expliciet als geleende emballage aangeduide verpakking wordt uiterlijk binnen 3 maanden na risico-overgang (zie 2.2) in onberispelijke en vulbare toestand franco geretourneerd. Vullen van geleende verpakkingen met andere producten is expliciet verboden. Daardoor ontstane reinigingskosten worden aan de hand van de vervuilingsgraad tot de hoogte van de waarde van het verpakkingsmateriaal in rekening gebracht.

4. TERUGNAME VAN GOEDEREN EN KLACHTEN

Geleverde goederen worden uitsluitend bij aanwezigheid van een gebrek door ADLER teruggenomen. Bij terugname van goederen uit coulance wordt een korting van 20% van de gefactureerde goederenwaarde in mindering gebracht, om de ontstane kosten te dekken.  Klachten betreffende manco’s, gewicht, kleur, aantallen etc.. kunnen slechts worden gedaan binnen 8 dagen na aflevering van de goederen. Na deze termijn vervalt het recht om te klagen. Op de koper / opdrachtgever rust de bewijslast dat de goederen niet beantwoorden aan de overeenkomst. De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan door opdrachtgever / koper – met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel – slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het verfinstituut TNO, waarbij de kosten van de rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Garantie
Voor onze producten wordt alleen garantie aanvaard, indien onze producten met toepassing van de op een bepaald moment actuele toelichting en arbeidsrichtlijnen en met inachtneming van de houdbaarheidsinformatie op de productverpakking verwerkt zijn. Wij staan alleen in voor kwantiteit en kwaliteit van onze producten overeenkomstig voorbeeld. Geringe afwijkingen in kwaliteit en kleurnuance en hoeveelheden conform 2.1 zijn mogelijk. Elke verdergaande garantie is uitgesloten. Koper zal onmiddellijk controleren of de geleverde goederen in hoeveelheid en kwaliteit voldoen aan de contractuele afspraken en voor de mogelijk overeengekomen toepassing geschikt zijn. Indien deze controle geheel of gedeeltelijk wordt nagelaten of indien zichtbare gebreken niet uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld, worden de goederen voor wat betreft deze gebreken resp. de overeengekomen toepassing geacht te zijn aanvaard. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na het ontdekken daarvan, uiterlijk echter binnen 6 maanden na levering van de goederen, kenbaar worden gemaakt. Reclame is in elk geval uitgesloten indien verdunnings- of verhardingsmiddelen, toevoegingslak of andere componenten zijn toegevoegd, die niet eveneens ADLER-producten zijn, of als voor de lakopbouw deels materialen of beits met een andere herkomst gebruikt zijn. Alle reclameaanspraken verjaren uiterlijk 6 maanden na levering.  Opdrachtgever dient ons eerst in de gelegenheid te stellen alsnog de overeenkomst na te kunnen komen door de manco goederen te vervangen / herstellen. Pas daarna – indien de manco goederen niet vervaqngen / hersteld kunnen worden heeft de koper / opdrachtgever het recht vermindering van de koopprijs te verlangen. Reclame dient schriftelijk en met vermelding van de factuurdatum en het chargenummer plaats te vinden. Afgekeurde goederen mogen alleen met onze expliciete toestemming worden geretourneerd. Desgevraagd wordt echter een voorbeeldverpakking ter controle ter beschikking gesteld. De kosten van verzending zijn inbegrepen bij een gerechtvaardigde garantieaanspraak. Reclame ontslaat niet van de verplichting tot nakoming van de overeengekomen leverings- en betalingsvoorwaarden.

5.2 Aansprakelijkheid voor schade
Toepassing, gebruik en verwerking van onze producten gebeurt buiten ons controlebereik onder de exclusieve verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Elk toepassings-technisch advies, met name ook in de toelichting en arbeidsrichtlijnen, vindt plaats naar beste weten, overeenkomstig de op een bepaald moment bestaande stand van de wetenschap en praktijk. Advies en aanbevelingen zijn onverbindend, leiden niet tot een contractuele rechtsverhouding of nevenverplichtingen uit de koopovereenkomst en worden dus door consument steeds in afzonderlijke gevallen onder eigen verantwoordelijkheid zorgvuldig afgestemd op toepassingsgebieden en verwerkingsvoorwaarden. Eventuele toepassingsadviezen in woord, schrift of in testen ontheffen koper dus met name ook niet van de op hem rustende onderzoekverplichting en de inachtneming van eventuele beschermde belangen. Boven de garantie (4.1) uitstijgende schadevergoedingsaanspraken ook in verband met eventuele octrooirechten van derden zijn uitgesloten, ongeacht of het gaat om contractuele of wettelijke verplichtingen. Dit geldt niet voor opzettelijk of grof nalatig veroorzaakte schade, voor letselschade of schade door nalatige overtreding van een essentiële contractuele verplichting en voor schadevergoedingsaanspraken op grond van de productaansprakelijkheidswetgeving. De aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze plaatsvervangers en ondergeschikten. Aansprakelijkheid wegens garantietoezeggingen is uitgesloten. Indien echter op grond van geldende of toekomstige dwingende wettelijke bepalingen toch schadevergoedingsaansprakelijkheid ontstaat, wordt deze beperkt tot de waarde van de geleverde goederen.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Geleverde goederen blijven, tot de volledige betaling daarvan, onze eigendom. Opdrachtgever kan de goederen uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering verkopen, verwerken en vermengen. Bij wederverkoop van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, draagt Opdrachtgever de gerealiseerde koopprijs ter dekking van de openstaande vordering over aan ADLER Benelux BV. Bij verwerking of vermenging is het eigendomsvoorbehoud overeenkomstig het verwerkings- of vermengingsdeel ook van toepassing op het nieuwe product.

Eigendomsoverdracht tot zekerheid, cessie tot zekerheid of verpanding van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, is niet toegestaan. Opdrachtgever zal ADLER Benelux BV onmiddellijk ervan in kennis stellen, indien derden rechten willen baseren of claimen op de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust. Indien het eigendomsvoorbehoud volgens het recht van het land, waar de geleverde goederen zich bevinden, niet geldig mocht zijn, zal koper desgevraagd een gelijkwaardige zekerheid stellen. Indien hij niet aan dit verzoek voldoet, kunnen wij directe betaling van alle openstaande rekeningen verlangen, overeengekomen betalingstermijnen buiten beschouwing latend.

7. BEVOEGDE RECHTBANK

Mochten tussen partijen geschillen ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of van nadere overeenkomsten zullen deze bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Oost-Brabant. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.   Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (CISG) is expliciet uitgesloten.

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM:

Koper heeft geen recht op patenten, geregistreerde ontwerpen, auteursrechtelijk beschermde werken, database rechten, imago, ontwerprechten, topografische rechten, handels- of service rechten (inclusief handelsmerken), domeinnamen, bedrijfsgeheimen, know-how en welk ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht dan ook, al dan niet geregistreerd of registreerbaar in welk land dan ook, waarvan Adler Benelux BV of een aan Adler Benelux BV gelieerde vennootschap de eigenaar is. Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten in de ruimste zin bij verkoper berusten en zal deze rechten eerbiedigen. Mocht koper constateren dat een derde inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van verkoper is hij gehouden verkoper daarvan onverwijld in kennis te stellen.

9. GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Indien een of meerdere artikelen van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden ongeldig zijn of worden, tast dit de rechtsgeldigheid van de overige artikelen niet aan.

 

© by adler-lacke.com