Aquawood Intercare SQ

Weiß / 5 kg

Artikelnummer:552205000005

Basis van het systeem
  • W
Speciale eigenschappen
 • A+ Emission von flüchtigen Schadstoffen
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 5

Gevarenwaarschuwingen
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • P273
   Voorkom lozing in het milieu.
  • P501
   Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

© by adler-lacke.com