Aquawood Primo A3

Altholz / 4 l

Artikelnummer:545300031304

Opgelet: Gebruik een veilig houtbeschermingsmiddel. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.
Basis van het systeem
  • W
Speciale eigenschappen
 • Holzschutz
 • UV-Beständigkeit
 • Geeignet für maßhaltige Bauteile
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 4,16

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H411
   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • P261
   Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P273
   Voorkom lozing in het milieu.
  • P280
   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P391
   Gelekte/gemorste stof opruimen.
  • P501
   Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
Toepassingsgebied
  • Außenbereich
  • Innenbereich

© by adler-lacke.com