2K-Epoxi-Beschichtung

Komponente II / 1.5 kg

Artikelnummer:8225095

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • Rostschutz
 • UV-bestendigheid
 • Beperkte weersbestendigheid
Netto Gewicht in kg
 • 1,5

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH205
   Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H411
   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Toepassingsgebied
  • Interieur

© by adler-lacke.com