2K-PU-Multilack Matt

AS 05/1 Gams / 3.5 kg

Artikelnummer:452605552004

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • Waterbestendig
 • Geschikt voor maatstabiele houten
 • Uitstekende weersbestendigheid
Netto Gewicht in kg
 • 3.5

Kleurbaar
  • PURMix
Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Normen
Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

© by adler-lacke.com