Ferro GSX

Basis E20 / 2.5 l

Artikelnummer:5412002

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • Rostschutz
 • Klaar voor gebruik
 • Zeer goede Weersbestendigheid
Netto Gewicht in kg
 • 3.4034

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H411
   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

© by adler-lacke.com