Pullex Silverwood

Farblos / 5 l

Artikelnummer:5050105

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Opgelet: Gebruik een veilig houtbeschermingsmiddel. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.
Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • Biocideproduct
 • UV-bestendigheid
 • Geschikt voor niet-maatstabiele houten
 • Geurarm
 • Klaar voor gebruik
 • Goede Weersbestendigheid
  • Bescherming tegen Schimmel
  • Bescherming tegen insecten
Netto Gewicht in kg
 • 4,15

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H304
   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H410
   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Toepassingsgebied
  • Exterieur
Reiniging gereedschap

© by adler-lacke.com