Lignovit Color STQ

RAL1000 Grünbeige / 4 l

Artikelnummer:534300100004

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Opgelet: Gebruik een veilig houtbeschermingsmiddel. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.
Basis van het systeem
  • W
Speciale eigenschappen
 • Holzschutz
 • UV-Beständigkeit
 • Blockfest
 • Hoch
 • In water verdunbaar: ja
  • Pilzbefall
  • Schimmelbefall
Netto Gewicht in kg
 • 4,92

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • P261
   Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P273
   Voorkom lozing in het milieu.
  • P280
   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P501
   Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

© by adler-lacke.com