Pullex Aqua 3in1-Lasur

Palisander / 2.5 l

Artikelnummer:536405005002

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Opgelet: Gebruik een veilig houtbeschermingsmiddel. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.
Basis van het systeem
  • W
Speciale eigenschappen
 • Holzschutz
 • Gebrauchsfertig
 • UV-Beständigkeit
 • Geeignet für nicht maßhaltige Bauteile
 • Gut
 • In water verdunbaar: ja
  • Bläue
  • Pilzbefall
  • Insektenbefall
Netto Gewicht in kg
 • 2,5875

Kleurbaar
Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H410
   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • P102
   Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P261
   Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P272
   Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
  • P273
   Voorkom lozing in het milieu.
  • P280
   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P391
   Gelekte/gemorste stof opruimen.
  • P501
   Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
Toepassingsgebied
  • Außenbereich
Reiniging gereedschap
Normen

© by adler-lacke.com