Pullex Aqua-Color

C12 086/5 Cappuccino / 10 l

Artikelnummer:532501259910

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Opgelet: Gebruik een veilig houtbeschermingsmiddel. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.
Basis van het systeem
  • W
Speciale eigenschappen
 • Holzschutz
 • UV-Beständigkeit
 • Diffusionsoffenheit
 • ja
 • In water verdunbaar: ja
  • Pilzbefall
  • Schimmelbefall
Netto Gewicht in kg
 • 10

Gevarenwaarschuwingen
  • EUH208
   Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • P101
   Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102
   Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P103
   Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
  • P273
   Voorkom lozing in het milieu.
  • P501
   Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

© by adler-lacke.com