Pullex Color W10

Weiß, tönbar / 2.5 l

Artikelnummer:5053002

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • L
Speciale eigenschappen
 • UV-Beständigkeit
 • Diffusionsoffenheit
 • Geeignet für nicht maßhaltige Bauteile
  • Pilzbefall
  • Schimmelbefall
Netto Gewicht in kg
 • 2,95

Gevarenwaarschuwingen
  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH208
   Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • P101
   Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102
   Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P103
   Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
  • P273
   Voorkom lozing in het milieu.
  • P501
   Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
Toepassingsgebied
  • Außenbereich
Reiniging gereedschap
Nazorg oppervlak

© by adler-lacke.com