Aqua-Hardener 8452

1 kg

Artikelnummer:845200021011

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 1

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH204
   Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H332
   Schadelijk bij inademing.
  • H335
   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

© by adler-lacke.com