DD-Härter

4 kg

Artikelnummer:8200104

Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 4

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH204
   Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H225
   Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H334
   Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

© by adler-lacke.com