PUR-Härter

1 kg

Artikelnummer:823400021011

Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 1

GTIN - EAN Code
 • 9004267285522

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH204
   Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H334
   Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

© by adler-lacke.com