Innolux Walzgrund

25 kg

Artikelnummer:273600020025

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • A+ emissies aan vluchtige schadelijke stoffen
Netto Gewicht in kg
 • 25

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335
   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H411
   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Normen
ÖNORM EN 71-3

Veiligheid van speelgoed; Migratie van bepaalde elementen (vrij van zware metalen)

Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

DIN 53160-1 resp. DIN 53160-2

Zweet- en speekselbestendigheid

© by adler-lacke.com