Innolux Walzgrund ML

25 kg

Artikelnummer:273500020225

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • A+ emissies aan vluchtige schadelijke stoffen
Netto Gewicht in kg
 • 25

GTIN - EAN Code
 • 9004267252869

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H318
   Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H411
   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Normen
Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

ÖNORM A 3800-1 (brandgedrag)

In combinatie met een moeilijk brandbare ondergrond: moeilijk brandbaar, Q1, Tr1

© by adler-lacke.com