Aduro Vitea

4 kg

Artikelnummer:265100010504

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • L
Speciale eigenschappen
 • A+ Emission von flüchtigen Schadstoffen
 • Sehr gute Lichtechtheit
Netto Gewicht in kg
 • 4

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H225
   Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • P210
   Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P261
   Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P273
   Voorkom lozing in het milieu.
  • P312
   Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
  • P501
   Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
Toepassingsgebied
  • Innenbereich
Menging
Verdünnung
Reiniging gereedschap
Nazorg oppervlak
Beschrijving Grootte Bestandstype
Normen

© by adler-lacke.com