Innolux Haftpromotor

25 kg

Artikelnummer:270200020025

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • A+ emissies aan vluchtige schadelijke stoffen
Netto Gewicht in kg
 • 25

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H318
   Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H335
   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Toepassingsgebied
  • Interieur
Reiniging gereedschap
Normen

© by adler-lacke.com