Innolux Walzgrund Color

Weiß / 25 kg

Artikelnummer:275105369825

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • L
Speciale eigenschappen
 • A+ Emission von flüchtigen Schadstoffen
Netto Gewicht in kg
 • 25

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H411
   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Normen

© by adler-lacke.com