Clean-Smart B&P

20 l

Artikelnummer:801500021020

Basis van het systeem
  • L
Netto Gewicht in kg
 • 19,36

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • P280
   Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming ...
  • P321
   Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).

© by adler-lacke.com