Clean-Smart Gel

20 kg

Artikelnummer:806000021020

Basis van het systeem
  • L
Netto Gewicht in kg
 • 20

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • P210
   Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P233
   In goed gesloten verpakking bewaren.
  • P240
   Opslag- en opvangreservoir aarden.
  • P241
   Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…]apparatuur gebruiken.
  • P242
   Vonkvrij gereedschap gebruiken.
  • P243
   Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
  • P280
   Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming ...
  • P501
   Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

© by adler-lacke.com