Epoxi-Streichverdünnung

1 l

Artikelnummer:8038911

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 0.86

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H302
   Schadelijk bij inslikken.
  • H304
   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318
   Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H335
   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H373
   Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

© by adler-lacke.com