Innolux Verdünnung LM

10 l

Artikelnummer:8007510

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335
   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H411
   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Toepassingsgebied
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch den DIY Kunden geeignet

© by adler-lacke.com