Straßenmarkierfarbe-Verdünner

1 l

Artikelnummer:803700021011

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 0.7875

GTIN - EAN Code
 • 9004267348272

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H225
   Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H304
   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335
   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H373
   Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
  • H411
   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

© by adler-lacke.com