Terpentinöl Balsam

1 l

Artikelnummer:803000021011

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 0.867

GTIN - EAN Code
 • 9004267010445

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H304
   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H411
   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

© by adler-lacke.com