Grilith Klarlack-Spray

Matt / 150 ml

Artikelnummer:9632815

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • L
Netto Gewicht in kg
 • 0,2

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H222
   Zeer licht ontvlambare aerosol.
  • H229
   Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318
   Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H335
   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • P210
   Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P211
   Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
  • P251
   Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
  • P280
   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P310
   Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
Toepassingsgebied
  • Innenbereich
Normen

© by adler-lacke.com