2K-Epoxy-Grund

Hellgrau / 3 kg

Artikelnummer:560407169803

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Oplosmiddelgedragen 2-componenten-grondlak op basis van epoxyhars voor binnen en buiten. Het product wordt gekenmerkt door een perfecte antiroesteffect op staal, uitstekende hechting op aluminium, zink en non-ferrometalen, goede hechting op diverse coatbare kunststoffen en versteviging van MDF-ondergrond.

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • Rostschutz
 • Goede Weersbestendigheid
Netto Gewicht in kg
 • 3

GTIN - EAN Code
 • 9004267337887

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH205
   Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H411
   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

© by adler-lacke.com