Isolierspray

400 ml

Artikelnummer:9633937

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • Snelle droging
 • Hitzebeständig
 • Goede Weersbestendigheid
Netto Gewicht in kg
 • 0.4

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H222
   Zeer licht ontvlambare aerosol.
  • H229
   Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

© by adler-lacke.com