Abbeizer Rote Krähe Extrem

2.5 l

Artikelnummer:831400021002

Basis van het systeem
  • L
Speciale eigenschappen
 • Geruchsarm / -neutral
Netto Gewicht in kg
 • 2,5

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • P102
   Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P210
   Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P261
   Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P271
   Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
  • P312
   Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
  • P405
   Achter slot bewaren.
  • P501
   Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
Toepassingsgebied
  • Außenbereich
  • Innenbereich
Reiniging gereedschap

© by adler-lacke.com