Legno-Parkettöl

Weiß / 10 l

Artikelnummer:700406109710

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • L
Netto Gewicht in kg
 • 8,9

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH208
   Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • P210
   Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P261
   Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P312
   Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
  • P501
   Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

© by adler-lacke.com